płace - outsourcing

Moduł płace obejmuje oprócz wszystkich czynności związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników również obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, a więc w szczególności ustalanie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń, a także rozliczenia z ZUS.

 

 

Wynagrodzenia

 • stworzenie bazy danych płacowych pracowników klienta,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem premii i nadgodzin oraz innych dodatków i potrąceń stosownie do indywidualnej specyfiki rozwiązań płacowych u klienta (w tym urlopów, zwolnień chorobowych, zasiłków, składek na fundusz pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do wiążących klienta postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania.
 • sporządzanie utajnionych odcinków płacowych dla każdego pracownika,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,

 

 
Rozliczenia z ZUS

 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie przelewów składek na rzecz urzędów państwowych (ZUS, US) i innych instytucji,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, składek pracowników klienta,

 

 

 

 

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku,

 
 

 

 

Inne czynności związane z wynagrodzeniami, a w szczególności:

 • przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach niezbędnych do sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników lub wystawianie tych zaświadczeń,
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych przydatnych w bieżącym zarządzaniu firmą,
 • pomoc przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, a w szczególności przy sporządzaniu wyjaśnień odpowiedzi odwołań itd,
 • ponoszenie odpowiedzialności przed klientem w zakresie prawidłowości sporządzania list płac klienta, naliczania i pobierania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy i naliczania innych składników,
 • bieżąca współpraca z klientem w zakresie objętym umową,
 • przechowywanie dokumentacji płacowej klienta w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym jej poufność lub organizacja takiego miejsca w siedzibie klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu,
 • na podstawie odrębnej umowy pomoc przy formułowaniu zakładowych przepisów płacowych (regulaminu wynagradzania, regulaminy pracy), a także motywacyjnych systemów wynagradzania.

 
Poszczególne punkty oferty mogą zostać zmodyfikowane stosownie do potrzeb i indywidualnych wymagań klienta.