Moduł kadry

W ramach pakietu związanego z obsługą kadrową proponujemy pełen zestaw usług związanych z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy, sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, ponadto sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz zestawów statystycznych pomocnych w sprawozdawczości GUS, jak i w bieżącym zarządzaniu Państwa firmą.

 

 • Sporządzanie i dokumentów kształtujących stosunek pracy, a w szczególności umów o pracę, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy.
 • Bieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów o prace, treści umów o prace z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.
 • Ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy.
 • Ewidencja nieobecności pracowników.
 • Organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.
 • Sporządzanie lub dostarczanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, związanych z zatrudnieniem.
 • Sporządzanie zestawień i raportów kadrowych koniecznych dla bieżącego zarządzania firmą w formie uzgodnionej z klientem.
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc przy załatwianiu spraw pokontrolnych.
 • Sporządzanie na podstawie odrębnego zlecenia dokumentów wewnątrzzakładowego prawa pracy w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, premiowania, opisów stanowisk pracy a także dokumentów wspomagających zarządzanie personelem tj. systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych itd.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

 

Oferujemy Państwu również nasze dodatkowe usługi polegające na obsłudze administracyjnej (rozliczenia, wprowadzanie i przetwarzanie danych) konkursów, promocji, programów lojalnościowych, itp.

Na życzenie klientów w ramach naszej podstawowej działalności samodzielnie organizujemy i przeprowadzamy również szkolenia pracowników.

W ramach usług dodatkowych oferujemy również swoją pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do Kapitału Początkowego.

Posiadamy Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 9391.